movieworld

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

pt. MŁODYCH POLAKÓW PORTRET ZBIOROWY

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie eseju, felietonu lub rozprawki nawiązującego do utworu literackiego A. Kamińskiego bądź/oraz filmu w reżyserii R. Glińskiego pt. KAMIENIE NA SZANIEC, na jeden z poniższych tematów:

a) Czym się dzisiaj kierować? Sercem czy rozumem?

b) Jak okoliczności zmieniają nasze postawy? Kim byłbyś/byłabyś w 1943
roku?

Nagrodą w konkursie jest publikacja pracy w zbiorze książkowym
pt. MŁODYCH POLAKÓW PORTRET ZBIOROWY, który wydany
będzie przez Narodowe Centrum Kultury.

 

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.02.2014r. i trwać będzie do 30.04.2014r.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 04.06.2014r. na stronie internetowej organizatorów (www.nck.pl, www.kamienienaszaniec.com) oraz poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail do laureatów konkursu.
 3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w regulaminie.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które urodziły się nie wcześniej niż 04.06.1989r.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie pracy konkursowej pod adresem e-mailowym esej@nck.pl.
 6. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik oświadcza, że zapoznał się  i akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.
 7. Regulamin konkursu określa terminy, warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki organizatorów oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu.
 8. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem przebiegiem konkursu, czynnościami wyłaniania laureatów oraz wydawania nagród sprawować będzie komisja konkursowa, która oceniać będzie oryginalne podejście do wybranego tematu, poprawność językową tekstu oraz jego zgodność z tematem wybranym spośród tematów wskazanych przez organizatorów. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz na stronach www.nck.pl i www.kamienienaszaniec.com.
 9. Wszelkie informacje o konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13, Warszawa 01-231, wpisane do Rej. Instytucji Kultury pod nr. RK71/2006, NIP 525 235 83 53 oraz Monolith Films Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Zjednoczenia 36, Warszawa 01-830, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000079642,  NIP 118 12 42 249.

 
Narodowe Centrum Kultury
Monolith Films
 


Pobierz regulamin w pdf (1MB)

Pobierz załącznik nr. 1 (146 KB)

Pobierz załącznik nr. 2 (214 KB)

Regulamin konkursu „Młodych Polaków portret zbiorowy”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu są:  Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, Warszawa (01-231), wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 71/2006, NIP: 525 235 83 53 oraz Monolith Films Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-830) przy al. Zjednoczenia 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego pod numerem KRS: 0000079642, posiadająca numer NIP: 1181242249, numer REGON: 012859724, kapitał zakładowy w wysokości 75 000 złotych (dalej łącznie “Organizatorzy”).
 2. Niniejszy regulamin konkursu „Młodych Polaków portret zbiorowy”, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatorów oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu.
 3. Konkurs nosi nazwę „Młodych Polaków portret zbiorowy” (dalej „Konkurs”) i jest organizowany przez Organizatorów w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu.
 4. Nadzór nad właściwym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania laureatów oraz wydawania nagród sprawować będzie komisja konkursowa, składająca się z minimum 3 osób wskazanych przez Organizatorów (dalej: „Komisja Konkursowa”).

§ 2. Terminy Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.02.2014 roku i trwać będzie do dnia 30.04.2014 roku do godziny 23.59.
 2. Komisja Konkursowa będzie obradowała w dniu 24.05.2014 roku.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 04.06.2014 roku.
 4. Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Organizatorów (www.nck.pl oraz www.kamienienaszaniec.com) oraz poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail do laureatów  Konkursu.

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w Regulaminie. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest przedstawienie zgody na udział w Konkursie podpisanej przez rodzica/opiekuna/przedstawiciela ustawowego takiej osoby. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Podpisaną zgodę (w formie  skanu) należy wysłać razem z pracą konkursową pod adresem e-mailowym: esej@nck.pl.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

  a) pracownicy Organizatorów i podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu,
  b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a), tj. osoby i jednostki organizacyjne współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych,
  c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu,
  d) osoby najbliższe osób wymienionych pod lit. a – c) powyżej.

 3. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które urodziły się nie wcześniej niż 4.06.1989 r.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie pracy konkursowej na adres mailowy esej@nck.pl. W treści maila należy zamieścić poniższe oświadczenie:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska na stronie www Organizatorów, a także oświadczam, że urodziłem/am się nie wcześniej niż 4.06.1989 r.”

 5. Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie, na bazie utworu literackiego A. Kamińskiego oraz filmu  reż. R. Glińskiego pt. „KAMIENIE NA SZANIEC”, eseju o nieograniczonej ilości znaków na jeden z poniższych tematów:
  a) Czym się dzisiaj kierować? Sercem czy rozumem?
  b) Jak okoliczności zmieniają nasze postawy? Kim byłbyś/byłabyś w 1943 roku?
  (dalej „Praca”).
  Praca powinna nawiązywać do utworu literackiego Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec bądź/oraz do filmu w reż. Roberta Glińskiego pod tym samym tytułem. Praca nie może mieć więcej niż 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) znaków razem ze spacjami. Organizatorzy dopuszczają wysłanie więcej niż jednej Pracy przez tego samego uczestnika, a także napisanie jednej Pracy przez więcej niż jedną osobę (praca zbiorowa).
 6. Zgłaszając udział w Konkursie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu i je akceptuje oraz że wie, iż przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przysłanej przez niego Pracy zgodnie z zasadami określonymi w § 8 Regulaminu. Oświadcza także, że przysłana na konkurs Praca (bądź Prace, jeśli uczestnik przysłał ich kilka) nie była publikowana ani udostępniana w żadnej innej formie na forum publicznym.
 7. Każda Praca jest oceniana przez Komisję Konkursową zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu.
 8. Organizatorom przysługuje prawo do odrzucenia  Pracy, co do której powezmą uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w niej treści mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami określonymi w § ust. 9  Regulaminu.
 9. Niedopuszczalne jest zgłoszenie do Konkursu Prac, które zawierają treści sprzeczne z prawem, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 4. Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest publikacja Pracy (dalej zwana „Nagrodą”) w zbiorze książkowym pt. „Młodych Polaków portret zbiorowy”, który zostanie wydany przez Narodowe Centrum Kultury. Ponadto autorzy zwycięskich Prac (w przypadku pracy zbiorowej: wszyscy członkowie grupy) otrzymają po jednym egzemplarzu ww. książki, dalej zwanej „Nagrodą dodatkową”.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody lub Nagrody dodatkowej przyznanej w Konkursie na nagrody pieniężne.

§ 5. Wyłanianie laureatów Konkursu

 1. Spośród Prac nadesłanych przez uczestników w okresie trwania Konkursu Komisja Konkursowa wybierze nie więcej niż 15 (słownie: piętnaście) najciekawszych, zdaniem Komisji konkursowej, Prac. Ich autorzy zostaną zwycięzcami Konkursu (dalej: ”Laureatami”).
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich przesłanych Prac. Komisja konkursowa oceniać będzie oryginalne podejście do wybranego tematu, poprawność językową tekstu oraz jego zgodność z tematem wybranym spośród tematów wskazanych przez Organizatorów.

§ 6. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz przekazanie nagród

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 04.06.2014 roku. Wyniki będą dostępne na stronie internetowej Organizatorów pod adresem www.nck.pl oraz www.kamienienaszaniec.com.
 2. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podania danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody lub Nagrody dodatkowej. Wyżej wymienione dane należy podać poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres esej@nck.pl w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 7. Dane osobowe

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów oraz przekazania Nagrody i Nagrody dodatkowej.
 2. Administratorami danych osobowych są przedstawiciele Organizatorów. Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatorów.
 3. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania Nagrody i Nagrody dodatkowej.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do pracy zgłoszonej na konkurs.
 2. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami powstałymi wskutek niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem rzeczywistym uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatorów z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokojenia we własnym zakresie roszczeń osób trzecich.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu Prac, co do których powezmą uzasadnione podejrzenie, iż zostały przygotowane niesamodzielnie oraz co do których będzie miał uzasadnione wątpliwości, czy prawa do tych Prac przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie.
 4. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu uczestnik oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Pracy (utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich, jak również za spory wynikłe z tytułu naruszenia dóbr osobistych. W szczególności w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich do Pracy lub naruszenia dóbr osobistych uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób.
 6. Z chwilą przesłania Pracy uczestnik Konkursu (bądź działający w jego imieniu i na jego rzecz rodzic/opiekun/przedstawiciel ustawowy, jeśli uczestnik Konkursu jest niepełnoletni ) zobowiązuje się do zawarcia umowy z Narodowym Centrum Kultury, jeśli zostanie Laureatem Konkursu. Zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez uczestnika informacji o przyznaniu mu Nagrody. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Na mocy umowy uczestnik przeniesie na Narodowe Centrum Kultury, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do Pracy w zakresie:
  1. utrwalania (jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach) i zwielokrotniania (wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową),
  2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono (wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy),
  3. rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony powyżej (publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu czasie przez siebie wybranym),
  4. publikacji w Internecie,
  5. publikacji w formie e-booka,
  6. wprowadzania do pamięci komputera i/lub sieci multimedialnej i rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatorów w formie pisemnej na adres: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem „„Młodych Polaków portret zbiorowy. Reklamacja” – listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w biurze Organizatorów mieszczącym się pod wskazanym powyżej adresem, w terminie 7 dni od zakończenia konkursu. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania przesyłki poleconej na Poczcie Polskiej lub przesyłki kurierskiej.
 2. Reklamacje zgłoszone po wskazanym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacje niezawierające tych informacji nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania. O decyzji reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Organizatorów w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Narodowego Centrum Kultury.

§ 10.Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz na stronie www.nck.pl oraz www.kamienienaszaniec.com.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie wstępny charakter informacyjny i nie wyczerpują zasad uczestnictwa w Konkursie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Narodowego Centrum Kultury.
 5. Niniejszy Regulamin może w każdej chwili zostać zmieniony przez Organizatorów Konkursu.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu i niewyłonienia laureatów bez podawania powodów.

Facebook